Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Srebrny Dwór" w Polanowie

UCHWAŁA NR XVIII/ 199 /05
RADY POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie i nadania statutu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust.3, art.5c pkt 1, art. 58 ust 1 i 6 oraz art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z likwidacją Pogotowia Opiekuńczego w Polanowie tworzy się z dniem 1 września 2005 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, zwany dalej Ośrodkiem. Siedzibą Ośrodka jest m. Polanów, ul. Korczaka 4, 76 - 010 Polanów. Ośrodek jest placówką resocjalizacyjno - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży niedostosowanej społecznie. W skład Ośrodka wchodzi: Internat, Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne.

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu.

§ 3

Ośrodkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie i dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2005 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Pawłowski