Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Srebrny Dwór" w Polanowie

Załącznik do uchwały Nr XVIII/199/05
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26
kwietnia 2005 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
W POLANOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, zwany dalej "MOW", określa organizację, zasady funkcjonowania i szczegółowe zadania placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki.

§ 2

 1. MOW jest jednostką organizacyjną Powiatu Koszalińskiego, zwanego dalej "Powiatem".
 2. MOW jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
 3. MOW jest jednostką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, niedostosowanej społecznie, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej realizację zadań życiowych bez specjalnej pomocy.

§ 3

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest publiczną placówką oświatową funkcjonującą na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póĄniejszymi zmianami)
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póĄniejszymi zmianami).
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz. U. Nr 52 z dnia 30 marca 2005r., poz. 466 ),
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52 z dnia 30 marca 2005r., poz. 467),
 6. innych ustaw oraz rozporządzeń do ustaw, niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Podstawowe zadania MOW

§ 4

 1. MOW zapewnia wychowankom:
  1. ciągłą całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby.
  2. realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
  3. wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych
 2. MOW podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny środowiska społecznego.

§ 5

Celem MOW jest prowadzenie wielostronnych, zintegrowanych i specjalistycznych działań terapeutycznych i wychowawczych zmierzających do wyeliminowania przyczyn występujących zaburzeń oraz przystosowania dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

§ 6

MOW realizuje cel określony w § 5 poprzez:

 1. zapewnienie warunków bytowych sprzyjających poprawie zdrowia psychicznego,
 2. opiekę wychowawczą, terapeutyczną, psychologiczną, socjalną i rekreacyjną,
 3. naukę w zakresie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 4. terapię grupową, której celem jest zmiana niekorzystnych sądów poznawczych i towarzyszących im wzorców zachowań,
 5. terapię indywidualną,
 6. zajęcia resocjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne i terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego.

§ 7

 1. Organem właściwym do wydania skierowania nieletniego, wobec którego sąd zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW, jest starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starosta powiatu właściwy ze względu na miejsce pobytu nieletniego.
 2. Skierowanie o którym mowa w § 11 pkt. 1 wydaje starosta na podstawie wskazania Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie.

§ 8

Do wniosku o wydanie skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. orzeczenie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,
 2. prośbę rodziców lub prawnych opiekunów starających się o wydanie skierowania do ośrodka,
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 4. akt urodzenia i potwierdzenie zameldowania,
 5. dokumentacje medyczną w tym: kartę zdrowia i szczepień oraz informację o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 6. aktualny wywiad środowiskowy,
 7. ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen,
 8. zaświadczenie o dochodach rodzinny netto z ostatnich 3 miesięcy.

§ 9

W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może nastąpić bez skierowania, na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 10

 1. Do MOW przyjmuje się uczniów zespołu szkół od 7 lat do 18 roku życia.
 2. Nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:
  1. w stosunku do których w postępowaniu sądowym udowodniono popełnienie czynów karalnych,
  2. upośledzonych umysłowo,
  3. chorych psychicznie i fizycznie wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy,
  4. uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych.

§ 11

Pobyt dziecka w MOW ustaje w przypadku:

 1. powrotu dziecka do rodziców bądĄ innych opiekunów prawnych,
 2. zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
 3. usamodzielnienia się dziecka
 4. orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu wychowanka w placówce resocjalizacyjnej,
 5. przeniesienia dziecka do innej placówki,
 6. skreślenia przez dyrektora MOW z ewidencji wychowanków w związku z :
  1. ukończeniem 18 lat
  2. samodzielnego opuszczenia placówki
  3. rażącego naruszenia regulaminu obowiązującego w MOW

ROZDZIAŁ III

Organizacja placówki.

§ 12

MOW prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 13

Oprócz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych MOW zapewnia wychowankom całodobową opiekę w internacie.

§ 14

W skład MOW wchodzi:

 1. Zespół Szkół Specjalnych:
  1. szkoła podstawowa specjalna,
  2. gimnazjum specjalne,
 2. Internat

§ 15

 1. Podstawową formą organizacyjną dla wychowanków realizujących pobyt w internacie jest grupa wychowawcza, która może liczyć od 7 do 12 wychowanków.
 2. W MOW może przebywać maksymalnie 48 wychowanków.

§ 16

 1. Obowiązek szkolny, w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, realizują wychowankowie od 7 do 18 roku życia.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 3. Podczas zajęć szkolnych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele.
 4. Po zajęciach lekcyjnych opiekę nad wychowankami w tym również w porze nocnej sprawują wychowawcy.

§ 17

Organizację Zespołu Szkół na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny opracowany i zatwierdzony do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

Szczegółowe zasady pracy Zespołu Szkół Specjalnych określa odrębny Statut szkoły.

§ 19

 1. Zarząd Powiatu powierza stanowisko Dyrektora MOW osobie wyłonionej w drodze konkursu.
 2. Dyrektor kieruje MOW i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor MOW składa oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie mienia Powiatu znajdującego się w użytkowaniu MOW na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 20

Organami Zespołu Szkół Specjalnych są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd uczniowski.

§ 21

Do obowiązków dyrektora MOW należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych MOW,
 2. ustalanie zakresów obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem celów terapeutycznych,
 3. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 4. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 5. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
 6. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
 7. organizowanie pracy w MOW, w szczególności:
  1. przyjmowanie i zwalnianie dzieci z MOW,
  2. sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz stwarzanie warunków ich wszechstronnego rozwoju,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
  5. dbałość o mienie znajdujące się w użytkowaniu MOW,
  6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, i środkami specjalnymi w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu,
  7. zapewnienie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi MOW,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 22

Dyrektor MOW:

 1. Wykonuje czynności pracodawcy względem pracowników MOW,
 2. Podpisuje dokumenty i inne pisma,
 3. Przygotowuje i prowadzi zebrania stałego zespołu, jeżeli nie wyznaczył w tym celu innej osoby,
 4. Przedstawia radzie pedagogicznej szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru i informację o działalności MOW.
 5. Współpracuje z instytucjami i organizacjami w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

§ 23

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem MOW realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół,
  2. ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania i zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
  3. ustalenie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli.
  4. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów,
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkół, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  2. projekt planu finansowego szkoły,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora MOW w sprawach przydziału nauczycielom i wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. Szczegółowe zasady pracy Rady określi regulamin Rady Pedagogicznej.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do uczestniczenia w ogólnych spotkaniach organizowanych przez dyrektora MOW.

§ 24

 1. W szkole może działać samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Do zadań samorządu uczniowskiego należą sprawy dotyczące:
  1. przygotowania projektów regulaminu uczniowskiego,
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania,
  3. wykonywanie zadań zleconych do wykonania przez Radę Pedagogiczną I dyrektora MOW.
 3. Szczegółowe prawa i obowiązki Samorządu uczniowskiego oraz zasady działalności określi regulamin. Regulamin nie może być sprzeczny z przepisami wewnętrznymi MOW.

§ 25

MOW zatrudnia:

 1. zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych
 2. wychowawców,
 3. pedagoga,
 4. psychologa,
 5. terapeutów,
 6. pracownika socjalnego,
 7. pracowników administracji i obsługi w wymiarze koniecznym do wykonywania czynności obsługowych związanych z funkcjonowaniem MOW, których ze względu na bezpieczeństwo lub obowiązek posiadania określonych prawem szczególnych uprawnień nie można powierzyć wychowawcom i młodzieży.

§ 26

 1. Zastępca dyrektora wykonuje zadania powierzone mu przez dyrektora MOW, a w szczególności:
  1. pełnienie nadzoru pedagogicznego w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół, internatu oraz pracy wychowawców, pedagoga i psychologa.
  2. organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców,
  3. organizowanie pracy internatu,
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
  5. dbałość o mienie znajdujące się w użytkowaniu MOW,
  6. przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia dyrektorowi MOW dokumentów dotyczących działalności szkoły.

§ 27

 1. Wychowawca zobowiązany jest do:
  1. organizowania pracy w grupie i indywidualnej pracy z dzieckiem,
  2. opracowania przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, z nauczycielem gimnazjum i innymi specjalistami,
  3. realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pracy,
  4. kierowania procesem wychowawczym dziecka,
  5. utrzymywania stałego kontaktu z rodziną dziecka,
  6. wypełniania i aktualizowania karty pobytu dziecka.
 2. Pracownik socjalny zobowiązany jest do :
  1. rozpoznawania sytuacji rodzinnej dziecka,
  2. inicjowania działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,
  3. kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę.
 3. Psycholog, pedagog, terapeuta zobowiązani są do:
  1. opracowania diagnozy indywidualnej dziecka,
  2. prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych,
  3. prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców lub prawnych opiekunów młodzieży przebywającej w MOW,
  4. koordynowania działań związanych z dokumentowaniem pobytu dziecka,
  5. prowadzenia w MOW zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców młodzieży przebywającej w MOW.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków zastępcy dyrektora, wychowawców, psychologa, pedagoga, terapeuty i pracownika socjalnego określa Dyrektor MOW.

§ 28

W MOW działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej "stałym zespołem".

§ 29

Do zadań stałego zespołu należy w szczególności:

 1. analiza karty pobytu dziecka,
 2. okresowa ocena sytuacji dziecka,
 3. ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka
 4. analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 5. modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
 6. ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w MOW.

§ 30

 1. W skład stałego zespołu wchodzą:
  1. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. pedagog,
  3. psycholog,
  4. wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,
  5. pracownik socjalny,
  6. terapeuta.
 2. W szczególnych sytuacjach w celu pogłębienia wiedzy o sytuacji dziecka i jego rodziny do udziału w posiedzeniach stałego zespołu mogą być zaproszone osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele:
  1. rady pedagogicznej,
  2. właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  3. ośrodka pomocy społecznej właściwego dla stałego miejsca zamieszkania dziecka,
  4. instytucji oświatowych,
  5. organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.
 3. Posiedzenia stałego zespołu odbywają się dwa razy w miesiącu, a w wyjątkowych sytuacjach- niezwłocznie po powstaniu takiej sytuacji.

§ 31

Społeczność MOW tworzą: młodzież przebywająca w MOW, kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy MOW.

§ 32

Podczas przyjmowania do MOW rodzice lub prawni opiekunowie i dziecko zostają zapoznani z regulaminem MOW.

§ 33

 1. Wychowankowie na okres ferii i dni wolnych od nauki mogą być urlopowani i wyjeżdżać do rodziców i opiekunów prawnych.
 2. Wyjazd i przyjazd wychowanków odbywa się tylko pod opieką i na koszt rodziców / opiekunów prawnych/.

§ 34

Działalność MOW może być uzupełniania pracą wolontariuszy. ROZDZIAŁ V Prawa i obowiązki wychowanków

§ 35

Wychowanek przebywający w MOW ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu terapii , kształcenia i wychowania zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej,
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia MOW, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,
 6. korzystania z pomieszczeń i urządzeń MOW,
 7. wyjazdu do rodziców lub prawnych opiekunów w okresie ferii i dni wolnych od nauki,
 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 9. wpływania na życie MOW poprze działalność w samorządzie wychowanków.

§ 36

Wychowanek przebywający w MOW ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie MOW i aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym,
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników MOW,
 3. dbania o ład i porządek MOW oraz o higienę osobistą,
 4. informowania o zamiarze oddalenia się z MOW w godzinach czasu wolnego.

§ 37

 1. W MOW działa samorząd wychowanków.
 2. Zasady wyboru i działania organów samorządu wychowanków określa regulamin uchwalony przez wychowanków przebywających w MOW.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 , nie może być sprzeczny ze statutem MOW.
 4. Samorząd wychowanków może przedstawiać dyrektorowi MOW wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania MOW.

§ 38

Proces kształcenia, wychowania i terapii wspierany jest przez system nagród i kar.

§ 39

Nagrodami są:

 1. pochwała ustna na form grupy,
 2. pochwała wpisana do dzienniczka wychowawczego,
 3. pochwała pisemna dyrektora MOW wręczona na forum społeczności z powiadomieniem rodziców/ opiekunów prawnych/,
 4. dyplom za szczególne osiągnięcia w pracy nad sobą,
 5. nagrody rzeczowe,
 6. uczestnictwo w wycieczkach i innych wyjazdach rekreacyjnych.

§ 40

Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może otrzymać jedną z następujących kar:

 1. upomnienie w kontakcie indywidualnym,
 2. upomnienie na forum grupy,
 3. ostrzeżenie wpisane do dzienniczka wychowawczego,
 4. nagana pisemna udzielona na forum społeczności MOW z powiadomieniem rodziców /opiekunów prawnych/,
 5. ograniczenie czasu wolnego,
 6. wydalenie z MOW / wobec osób, które ukończyły 18 rok życia /.

§ 41

 1. Nagrody i kary udzielane na forum społeczności są zatwierdzone na posiedzeniach zespołu terapeutycznego na wniosek wychowawcy grupy lub innego pracownika MOW.
 2. O wydaleniu z MOW w przypadku określonym w § 32 pkt 6 dyrektor MOW powiadamia sąd, opiekunów prawnych i starostę w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia decyzji o wykreśleniu z ewidencji przebywających w MOW.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§ 42

 1. MOW używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. MOW używa stempli w kolorze czerwonym o nazwie: "Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie.
 3. Zasady prowadzenia przez MOW gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 43

MOW prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, resocjalizacji i terapii dzieci w szczególności:

 1. księgę ewidencji wychowanków,
 2. dzienniki lekcyjne i wychowawcze,
 3. księgę raportów dziennych,
 4. protokoły posiedzeń zespołu terapeutycznego,
 5. kartę pobytu dziecka według obowiązującego wzoru,
 6. karty spostrzeżeń wychowanków,
 7. indywidualny plan pracy z dzieckiem,
 8. arkusze diagnozy psychologicznej i pedagogicznej i przebiegu nauczania arkusze ocen.

§ 44

MOW prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

 1. Wnioski o dokonanie zmian w Statucie mogą składać: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i dyrektor MOW.
 2. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna w sposób określony w Ustawie.